Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПРОКАТУ  

 

Фізична особа-підприємець  Бутенко Вадим Володимирович який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру № 2000720000000053057 від 23 вересня 2020 р., (далі – Наймодавець) з однієї сторони та особа, що приєдналась до цього Договору шляхом надання Наймодавцю Заяви – приєднання до цього Договору (далі – Наймач) з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір прокату (далі  - Договір)  про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Цей Договір прокату є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Наймача до всіх його умов в цілому, шляхом надання Наймодавцю підписаної Заяви-приєднання до цього Договору, яка розміщена на веб-сайті: https://getdrive.com.ua/ (далі – веб-сайт Наймодавця).

Заява-приєднання є невід`ємною частиною цього Договору.

 1.2. Цей Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його припинити в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором.

1.3. У цьому Договорі терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України та цьому Договорі.

1.4. Терміни, що вживаються у цьому Договорі:

Договір прокату –  публічний правочин про надання та отримання послуг з прокату, який встановлює однакові для всіх Наймачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її прийняття (акцептування) Наймачем;

Згода на укладання Договору (акцепт) – надання Наймачем повної і безумовної відповіді Наймодавцеві на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення та підписання заяви - приєднання до Договору,  за формою, встановленою Наймодавцем, що свідчить про прийняття Наймачем публічної оферти;

місце базування – адреса передачі/повернення предмету прокату, узгоджується між Сторонами  в Заяві–приєднання до Договору;

Наймач – фізична особа, що уклала з Наймодавцем Договір;

Тариф – встановлена Наймодавцем плата для Наймачів за користування предметом прокату у розрахунку на одну годину, добу, тиждень;

Втрата предмета прокату – неповернення предмета прокату Наймачем Наймодавцю протягом 24 годин після закінчення строку прокату відповідно до умов Заяви–приєднання до Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти є оформлення та/або підписання Наймачем заяви-приєднання  до Договору, що свідчить про прийняття ним пропозиції укласти Договір.

2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Наймодавцем  від Наймача Заяви-приєднання  до Договору.

2.3. Наймач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги прокату на встановлених Наймодавцем умовах з моменту надання Наймодавцеві Заяви-приєднання  до Договору.

2.4. Укладаючи Договір, Наймач погоджується з повним та безумовним прийняттям Наймачем умов Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування (прокат) рухоме майно –  предмет прокату на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов’язується належним чином оплатити таке користування та повернути предмет прокату Наймодавцю в порядку, встановленому Договором.

3.2. Предметом прокату за цим Договором є: квадроцикли, багі, джипи, спортивний інвентар ((луки, арбалети, стріли, пневматична зброя (пістолети, гвинтівки)). 

3.3. Характеристики предмету прокату (тип, марка, колір, тощо), який Наймач бажає отримати в прокат, а також бажаний строк прокату зазначаються Наймачем в заяві-приєднанні до Договору.

3.4. Послуги прокату надаються Наймачу Наймодавцем за плату, у порядку та розмірі, які визначені відповідно до Тарифів,  розміщених на веб-сайті Наймодавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

4.1. Умови надання послуг прокату:

4.1.1. наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого предмету в прокат;

4.1.2. ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;

4.1.3. оформлення Наймачем письмової заяви-приєднання до  Договору;

4.1.4. сплати Наймачем плати за прокат.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

5.1. З метою отримання предмету в прокат Наймач заповнює заяву-приєднання до  Договору за формою, встановленою Наймодавцем, та подає Наймачу на погодження (шляхом заповнення заяви- приєднання до  Договору в офісі Наймодавця, у пункті прокату Наймодавця, направлення електронною поштою, тощо).

5.2. У випадку наявності у Наймодавця можливості надати предмет в прокат,  Наймодавець повідомляє про це Наймача не пізніше 1 (одного) робочого дня, після чого, Сторони погоджують дату та час надання предмету в прокат.

5.3. Для отримання предмету в прокат Наймач повинен прибути до місця базування та надати Наймодавцеві підписану з боку Наймача  заяву-приєднання до  Договору в двох ідентичних примірниках (по одному для кожної із Сторін).

5.4. Предмет прокату надається в користування тільки після повної сплати плати за прокат, на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний напис в заяві-приєднання до  Договору.

5.5. Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані.

5.6. Наймодавець проводить інструктаж Наймача щодо правил користування предметом прокату.

5.7. Під час передачі предмету в прокат Наймодавець у заяві-приєднання до Договору відображає точні дату та час передання предмету прокату, що засвідчується підписом Сторін.

5.8. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється на місці базування.

5.9. Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність предмету прокату та наявність/відсутність пошкоджень, після чого у заяві-приєднання до Договору Наймодавець відображає точні дату та час повернення предмету прокату, що засвідчується підписами Сторін.

6. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ

6.1. За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних тарифів Наймодавця та строку прокату.

6.2. Перед отриманням предмету в прокат Наймач зобов’язаний сплатити плату за користування предметом прокату протягом строку, зазначеного в заяві- приєднання до Договору в якості бажаного строку користування предметом прокату.

6.3. Плата за прокат сплачується Наймачем за весь фактичний час користування предметом прокату, який визначається на підставі відомостей, відображених в заяві- приєднання до Договору.

6.4. У випадку, якщо фактичний час прокату перевищує зазначений в заяві- приєднання до Договору строк, Наймач зобов’язаний оплатити несплачений час прокату (різницю між розміром плати за фактичний строк прокату та оплачений строк) відповідно до встановлених тарифів пропорційно часу перевищення, в момент повернення предмету прокату.

6.5. Форма оплати: готівка або безготівковий платіж на поточний рахунок Наймодавця.

6.6. У випадку дострокового повернення майна Наймачем плата за прокат речі зменшується відповідно до тривалості фактичного користування предметом прокату.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Наймач у зв’язку з укладенням цього Договору має право:

7.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;

7.1.2. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці базування;

7.2. Наймач зобов’язаний:

7.2.1. своєчасно, в погоджений Сторонами строк прибути на місце базування або інше погоджене місце та прийняти предмет в прокат, у т.ч. виконати умови щодо внесення плати;

7.2.2. бережно користуватись предметом прокату та виконувати правила його експлуатації;

7.2.3. своєчасно повернути предмет прокату в належному справному стані;

7.2.4. сплатити плату за фактичний час користування предметом прокату в повному обсязі;

7.2.5.своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та повернути предмет в прокат;

7.2.6.у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) відшкодувати Наймодавцю вартість відновлювального ремонту та завдані збитки.

7.3. Наймодавець у зв’язку з укладенням цього Договору зобов’язується:

7.3.1. своєчасно, протягом 1 (одного) робочого дня погодити заяву-приєднання до Договору щодо надання предмету в прокат та повідомити Наймача про результати;

7.3.2.своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та передати предмет в прокат за наявності умов, передбачених  Договором;

7.3.3.забезпечити приймання від Наймача предмету прокату в місці базування або іншому погодженому Сторонами місці по закінченню строку прокату, зазначеного в заяві-приєднання до Договору.

7.4. Наймодавець має право:

7.4.1. отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;

7.4.2.вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;

7.4.3.вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у заяві-приєднанні до Договору;

7.4.4. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту та завданих збитків.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

8.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.

8.4. Наймодавець не несе відповідальності перед Наймачем та третіми особами за завдання шкоди предметом прокату, спричиненої Наймачем у період з моменту отримання в прокат предмету прокату та до моменту його повернення.

8.5. З моменту отримання в прокат предмету прокату та до моменту його повернення Наймодавцеві Наймач несе відповідальність перед третіми особами за завдання шкоди предметом прокату таким особам.

8.6. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) Наймач зобов’язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо).

Факт пошкодження предмету прокату підтверджується Актом довільної форми, складеним  Наймодавцем у присутності Наймача. При відмові Наймача від участі у складанні Акту або від його підписання Наймодавець зазначає про це в Акті та має право замовити експертизу пошкоджень та відновлювального ремонту предмету прокату у незалежного експерта. 

8.7. Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та до місця постійного базування після завершення ремонту.

8.8. У разі втрати Наймачем предмету прокату Наймач зобов’язаний  відшкодувати Наймодавцю вартість предмету прокату  та сплатити штраф у  розмірі  10  % від його вартості, зазначеної у Заяві-приєднання до Договору.

8.9.  За прострочення оплати послуг при несвоєчасному поверненні предмету прокату (п.6.4. Договору) Наймач сплачує Наймодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості предмету прокату за кожен день прострочення до моменту повного погашення заборгованості.

8.10. Вартість предмету прокату зазначається в Заяві-приєднанні до Договору.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

9.2. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами прокату кожний Наймач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, який розміщений (оприлюднений) на сайті Наймодавця та/або знаходиться в офісі Наймодавця у паперовому вигляді.

9.3. Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору.

9.4. Наймач не може запропонувати свої умови до Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Наймач вправі відмовитися від його укладення.

9.5. Наймач, який подав заяву-приєднання до Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

9.6. Наймодавець має право односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору, в тому числі затверджувати нову редакцію цього Договору. З метою ознайомлення Наймача із змінами та доповненнями до цього Договору Наймодавець оприлюднює їх шляхом розміщення нової редакції цього Договору та Додатків до нього на своєму веб сайті: https://getdrive.com.ua/.

 9.7. Передача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу, будь-яке  відчуження не допускаються.

9.8. Будь-яке повідомлення за цим Договором вважається здійснене Наймодавцем належним чином у разі його направлення на зазначену у Заяві–приєднання адресу Наймача поштовим відправленням рекомендованим /цінним листом, на електронну пошту Наймача чи СМС-повідомленням на номер телефона, зазначений Наймачем у заяві-приєднання.

9.9. Для ідентифікації належності Наймачу засобів зв’язку, зазначених ним у заяві-приєднання, Наймодавець має право відправити код на зазначений у заяві-приєднання номер телефону і у разі встановлення невідповідності зазначених засобів зв’язку Наймачу відмовити  такій особі у наданні послуг прокату.

9.10. Всі спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.11. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

 

РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Бутенко Вадим Володимирович
Юридична адреса: Україна, 03115, м. Київ, пр. Перемоги, буд.101/2, кв. 30
Код ЄДРПОУ 2856809258
IBAN: UA753220010000026006300069881
в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", м. Київ
МФО 322001

В редакції від 25.03.2021 р.